• Uczestniczyć we wszystkich organizowanych imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych na polecenie wychowawcy;
 • Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły;
 • Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności;
 • Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje, kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków;
 • Dbać o schludność ubioru, nosić obuwie zastępcze na terenie szkoły;
 • Dbać o wspólne dobro, ład, porządek i estetykę szkoły i jej otoczenia;
 • Naprawiać wyrządzone szkody materialne;
 • Dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć autorytet szkoły.
 •  

  Uczeń Szkoły ma prawo:

  1. znać program nauczania na dany rok szkolny dla swojej klasy;
  2. do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
  3. posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów,
  5. tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
  6. korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności – znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin i zakres treściowy sprawdzianów, których nie może być więcej niż dwa w tygodniu. W tygodniu poprzedzającym klasyfikację nie przeprowadza się już pisemnej kontroli wiadomości ucznia;
  7. zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązywaniu;
  8. uzyskiwać pomoc w przypadku trudności w nauce w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych, indywidualną od nauczycieli, koleżeńską, zorganizowaną przez wychowawców w razie dłuższej nieobecności (usprawiedliwionej );
  9. uzyskiwać porady psychologiczno – pedagogiczne i zawodowe od wychowawcy, pedagoga i psychologa;
  10. mieć zapewniona opiekę wychowawczą i poszanowanie godności osobistej oraz zagwarantowane bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy;
  11. wykorzystywać w pełni na wypoczynek przerwy międzylekcyjne, świąteczne i ferie;
  12. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów – dokonywać wyboru kół przedmiotowych i zainteresowań;
  13. swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
  14. uczestniczyć, bądź nie w lekcjach religii zgodnie z wyrażoną wolą rodziców;
  15. w klasach V, VI uczestniczyć w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, po zaakceptowaniu założeń programu przez rodziców;
  16. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
  17. korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;
  18. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
  19. należeć do organizacji istniejących w szkole, czynnie uczestniczyć w ich pracy, a także wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową (zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego).
  Źródło: Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. T.Kościuszki w Jarosławiu