PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.

 

WYTYCZNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

 

 1. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej (1 rodzic z dzieckiem, z rygorystycznym przestrzeganiem obowiązujących środków ochrony).
 2. Przy wejściu do szkoły na stoliku znajdują się: rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i przyłbice.
 3. Przyłbice podlegają dezynfekcji.
 4. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 5. Można dokonywać pomiaru temperatury ciała dzieci jeżeli zaistnieje taka konieczność, wyłącznie za zgodą rodziców.
 6. Dziecko odbiera od rodzica  przy drzwiach wyjściowych do szkoły wyznaczona osoba, za zachowaniem środków ostrożności ( ubiór, odległość). Wyznaczona osoba przekazuje po zajęciach ucznia rodzicom.
 1. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 2. Ograniczone zostaje przebywania w budynku osób z zewnątrz – w przypadku konieczności kontaktu z osobami niezatrudnionymi w oddziale przedszkolnym (np. dostawcą towarów) należy zachować szczególne środki ostrożności
 3. Zadbanie o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami towarów ( płyn dezynfekujący, rękawiczki, maseczki, zachowanie odległości 1,5-2 m.)
 4. Przy wejściu do szkoły bezwzględnie umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i obowiązkiem wszystkich dorosłych jest korzystania z niego.
 5. O ile jest zaistnieje taka potrzeba, pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone zostaną plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 7. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 8. Dezynfekcja sprzętu na placu zabaw odbywa się codziennie. W przypadku niemożliwości zdezynfekowania sprzętu, teren placu zabaw zostaje oznaczony taśmą by nie dopuścić go do użytkowania.
 9. Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków
 10. Zapewnienie sprzętu i środków do prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych,
 11. Wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 12. Nie organizowanie wyjść poza teren placówki.
 13. Usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 14. Systematycznie dezynfekowanie przyborów sportowych, np. piłek, skakanek, obręczy.
 15. Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 16. Prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej przy otwartych oknach.
 17. Zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 18. Zorganizowanie pokazu właściwego mycia rąk.
 19. Ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami – kontakt telefoniczny. Numery rodziców, opiekunów dostępne u nauczyciela i w sekretariacie.
 20. W stołówce, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 21. Spożywanie posiłków, w małych grupach.
 22. Po spożyciu posiłków obowiązkowe czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu a następnie je wyparzać.

 

III. RODZIC

 

RODZIC zobowiązany jest :

 1. Przekazać dyrektorowi szkoły istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 2. Zaopatrzyć dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 3. Przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 4. Nie wolno posyłać dziecka do oddziału przedszkolnego, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy zobowiązani są pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 6. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 7. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 8. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 

 1. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 .
 6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium;
 • dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki;
 • dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

 Załączniki

Załącznik-nr-1-OŚWIADCZENIE-RODZICA

Załącznik-nr-2-DEKLARACJA-RODZICA