• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Tadeusza Kościuszki
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 • Uczestniczyć we wszystkich organizowanych imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych na polecenie wychowawcy;

 • Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły;

 • Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności;

 • Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje, kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków;

 • Dbać o schludność ubioru, nosić obuwie zastępcze na terenie szkoły;

 • Dbać o wspólne dobro, ład, porządek i estetykę szkoły i jej otoczenia;

 • Naprawiać wyrządzone szkody materialne;

 • Dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć autorytet szkoły.

Uczeń Szkoły ma prawo:

 • znać program nauczania na dany rok szkolny dla swojej klasy;

 • do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

 • posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;

 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów,

 • tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

 • korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności – znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin i zakres treściowy sprawdzianów, których nie może być więcej niż dwa w tygodniu. W tygodniu poprzedzającym klasyfikację nie przeprowadza się już pisemnej kontroli wiadomości ucznia;

 • zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązywaniu;

 • uzyskiwać pomoc w przypadku trudności w nauce w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych, indywidualną od nauczycieli, koleżeńską, zorganizowaną przez wychowawców w razie dłuższej nieobecności (usprawiedliwionej );

 • uzyskiwać porady psychologiczno – pedagogiczne i zawodowe od wychowawcy, pedagoga i psychologa;

 • mieć zapewniona opiekę wychowawczą i poszanowanie godności osobistej oraz zagwarantowane bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy;

 • wykorzystywać w pełni na wypoczynek przerwy międzylekcyjne, świąteczne i ferie;

 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów – dokonywać wyboru kół przedmiotowych i zainteresowań;

 • swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

 • uczestniczyć, bądź nie w lekcjach religii zgodnie z wyrażoną wolą rodziców;

 • w klasach V, VI uczestniczyć w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, po zaakceptowaniu założeń programu przez rodziców;

 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

 • korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;

 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;

 • należeć do organizacji istniejących w szkole, czynnie uczestniczyć w ich pracy, a także wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową (zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego).

Źródło: Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. T.Kościuszki w Jarosławiu