Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://sp9.jaroslaw.pl/
Datę pierwszej publikacji strony internetowej (której dotyczy deklaracja) - 2007 rok
Data ostatniej aktualizacji strony 29.03.2021 r.

1. Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. brak alternatywnego opisu zdjęć;
2. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści bezpośrednio ze strony;
3. brak zaawansowanej wyszukiwarki;
4. brak wersji kontrastowej;

Strona posiada następujące ułatwienia
1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
2. prosty zrozumiały język;
3. możliwość zmiany rozmiaru zdjęć;
4. używanie linków ( podkreślenie i kolor);
5. stosowanie spójnej nawigacji – wszystkie mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na podstronach, pojawiają się w tym samych względnym porządku
6. Teksty ze strony szkoły można odsłuchać używając internetowego czytnika tekstu do automatycznego czytania na głos np. http://www.oratlas.com/czytnik-tekstu-online
7. Na witrynie szkolnej jest dostępna wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie materiałów zawierających: wszystkie podane słowa, dowolne słowo, dokładne wyrażenie. Można wybrać kolejność sortowania wyników jak też przeprowadzić wyszukiwanie z uwzględnieniem następujących kryteriów: Kategorie; Kontakty; Artykuły; Tagi. Można określić ilość wyników wyszukiwania wyświetlanych na jedną stronę.

Nawigacja na stronie możliwa jest także za pomocą kombinacji klawiszy:
CTRL+F5 – ponowne załadowanie strony;
TAB – przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
ENTER – wykonanej domyślnej akcji
STRZAŁKI W PRAWO, LEWO, GÓRA, DÓŁ – przewijanie widoczne strony
CTRL + kliknięcie w link – otworzenie strony, do której prowadzi link


Deklarację niezgodności sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika , że placówka spełnia wymagania w 85,27%
Strona szkoły została zgłoszona do przebudowania.

2. Deklaracja dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 9 im. T. Kościuszki posiada trzy wejścia:
a. główne
b. tzw. stare wejście
c. wejście do łącznika.
Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla wózków z zamontowaną poręczą, który prowadzi do drzwi. Przy drzwiach w ganku zamontowany jest dzwonek, z którego może skorzystać osoba niepełnosprawna. Drzwi do wejścia głównego i na korytarz są plastikowe, koloru białego i przeszklone. Ułatwieniem dla osoby niedowidzącej jest kolor drzwi, który pozwoli jej zauważyć wejście. Nie ma też problemu z otwieraniem drzwi, gdyż nie są one ciężkie.
Dwa pozostałe wejścia nie posiadają podjazdów.
Na parterze została umieszczona wizualizacja - schemat rozkładu pomieszczeń w placówce na każdej kondygnacji.
Placówka nie posiada łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne korzystają z toalet dostępnych dla uczniów. Wówczas mogą liczyć na pomoc pracowników obsługi.
Brak jest też windy, która zapewni przemieszczanie się osób z dysfunkcją narządu ruchu w pionie tj. na 1. piętro do pracowni językowej oraz na poddasze, gdzie zlokalizowane są pracownia informatyczna oraz biblioteka szkolna.
W przypadku ucznia z dysfunkcją narządu ruchu, gdy nie może się on przemieścić do pracowni informatycznej, możliwe jest wykorzystanie laptopów w klasie na parterze.
Uczniowie szkoły nie przemieszczają się na lekcje z klasy do klasy, lecz przebywają w tzw. swojej klasie. W związku z tym, zawsze można umieścić klasę z uczniem niepełnosprawnym ruchowo na parterze.
W przypadku osób niepełnosprawnością sensoryczną (zmysłową) – osoby głuchonieme, niedosłyszące, placówka nie zatrudnia nauczycieli ze znajomością języka migowego.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu
Telefon (fax): (16) 621-23-93
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Łazy Kostkowskie 14, 37-500 Jarosław
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer telefonu (016) 621- 23-93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/