Regulamin funkcjonowania jarosławskich szkół w czasie epidemii COVID – 19 opracowany przez Wydział Oświaty i dyrektorów jarosławskich szkół w oparciu o:

• ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
• ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
• wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, a dzieci wchodzące do budynku udają się do łazienki umyć ręce.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
Dziecko może pozostawać w izolacji pod opieką wyznaczonej osoby, w tym higienistki szkolnej do momentu odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Termometry bezdotykowe dezynfekuje się po użyciu w danej grupie. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
9. W sprawach administracyjnych (sekretariat, księgowość, intendent itp.) wskazany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Druki związane z organizacją nowego roku szkolnego (np. karta zgłoszenia do świetlicy, karta zgłoszenia na żywienie w stołówce, itp.,) są dostępne w wersji elektronicznej na stronie szkoły lub w wersji papierowej przy wejściu do szkoły. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują przelewem na podane konto. Informacje na temat opłaty za posiłki będą podawane rodzicom indywidualnie przez dziennik elektroniczny.
10. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
12. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min unikając gromadzenia się większej liczby uczniów na korytarzach szkolnych w tym samym czasie.
13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. W czasie przerw ograniczamy gromadzenie się uczniów na korytarzach i w salach lekcyjnych poprzez rotacyjne korzystanie z boiska szkolnego oraz placu zabaw.
15. W miarę możliwości zajęcia edukacyjne poszczególnych klas będą prowadzone w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
16. Podczas realizacji zajęć sportowych w tym wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, przedmiotów.
18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub wyznaczonych salach, zgodnie z regulaminem korzystania z zajęć świetlicowych w czasie epidemii.
19. Plac zabaw, sale gimnastyczne, używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają rygorom sanitarnym, zgodnym z wytycznymi GIS w zakresie użytkowania i dezynfekcji.
20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej podlegają ograniczeniom w zakresie kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
21. Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia:
- zasady korzystania ze stołówki szkolnej,
- regulamin korzystania z zajęć świetlicowych,
- zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole,
- zasady korzystania z biblioteki szkolnej,
- zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
- regulamin i zasady pełnienia dyżurów,
- zasady korzystania z obiektów sportowych.
22. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID - 19

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
3. Dziecko uczęszczające do świetlicy jest odbierane przez wychowawcę od rodzica/ opiekuna prawnego z wyznaczonej przez dyrektora strefy lub nauczyciela po skończonych lekcjach.
4. Wychowawca świetlicy odprowadza dziecko po zajęciach do wyznaczonej przez dyrektora szkoły strefy w której czeka na nie rodzic/opiekun prawny.
5. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
6. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali w miarę możliwości pod opieką tych samych wychowawców.
7. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
8. Wychowankowie pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości przy stolikach w stałych miejscach.
9. Pomoce dydaktyczne używane przez dziecko w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka.
10. W przypadku gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice dziecka są zaś zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
11. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
12. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach.
13. Podczas korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks, w przypadku szafek uczniowie korzystają tak jak do tej pory z zachowaniem reżimu sanitarnego.
14. Grupy dzieci nie mogą się ze sobą stykać (również przy wychodzeniu na szkolny plac zabaw lub boisko szkolne).
15. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.
16. W salach świetlicowych mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który można zdezynfekować. Sprzęt, który pozostaje wymaga dezynfekcji minimum po każdym ukończeniu zajęć.
17. Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania).
18. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
19. Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny tzn. mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.

Regulamin stołówki szkolnej w czasie epidemii COVID - 19


1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powin-na być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy, wynosząca min. 1,5 m a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków następuje czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
5. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej a posiłki są wydawane bezpośrednio przez obsługę.