• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Tadeusza Kościuszki
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej:

  • Treść– jest najważniejsza, od niej zależą też punkty w pozostałych kryteriach.

  • Spójność i logika– maks. 2 punkty

  • Zakres środków językowych(jedynie najprostsze wyrazy (np. nice, big), czy też również wykorzystanie słownictwa swoistego dla danego tematu (np. cast, lead actress) – maks. 2 punkty

  • Poprawność językowa(błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi) – maks. 2 punkty.

Łącznie za pracę pisemną uczeń może uzyskać 10 punktów, co stanowi aż prawie 20% wyniku z całego egzaminu z języka angielskiego. 

 pisanie1 

 

 

Warto wiedzieć, że jeśli za treść uczeń dostanie 0 punktów, to za inne kryteria też otrzyma 0 punktów. Czyli inaczej mówiąc praca, która jest poprawna językowo, z bogatym słownictwem, ale zupełnie nie na temat – to zero z tej części egzaminu.

Jeśli natomiast egzaminator przyzna 1 punkt za treść, to w pozostałych kryteriach maksymalnie przyzna także 1 punkt. W pozostałych przypadkach maksima określone są jak powyżej.

W ocenie treści uwzględnia się, do ilu punktów polecenia uczeń się odniósł oraz ile z nich rozwinął. 

 

 pisanie2

 

 

 

 

I tak:

gdy odniósł się do wszystkich 3, ale żadnego nie rozwinął – 1 pkt
gdy odniósł się do wszystkich 3, za każde rozwinięte zagadnienie dostaje dodatkowo po 1 pkt, czyli maksymalnie 4 pkt w tym kryterium
gdy odniósł się do 2, a nie rozwinął żadnego lub tylko jeden – 1 pkt
gdy odniósł się do 2 i je rozwinął – 2 pkt
gdy odniósł się do 1 i go nie rozwinął – 0 pkt
gdy odniósł się do 1 i go rozwinął – 1 pkt


Ważny jest także limit słów. Praca, która będzie miała 40 słów i mniej będzie oceniona wyłącznie za treść, w pozostałych kryteriach uczeń otrzyma 0 punktów.


Kiedy praca nie podlega ocenie?
• gdy jest nieczytelna
• gdy jest całkowicie niezgodna z poleceniem
• gdy jest napisana fonetycznie
• gdy jest odtworzona z podręcznika lub innego źródła.